Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Artur Szewc

Artur Szewc

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej stała Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Kępicach członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
3 w sprawie pozwolenia na posadzenie drzew w pasie drogowym ulicy Kolejowej w m. Korzybie interpelacja 2019-01-11 2019-01-22
17 w sprawie doprowadzenia do przejezdności ulicy Jaśminowej w Korzybiu interpelacja 2019-10-17 2019-10-30
19 Umieszczenie w okolicy dworca PKP paczkomatu interpelacja 2020-07-22 2020-07-29
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 12:21:40 Wybór komisji skrutacyjnej I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-11-22 13:22:41 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kępicach I/4/2018 I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-11-22 13:20:07 Projekt Uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miejskich w Kępicach NR I/3/2018 I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-11-22 12:55:04 Rozszerzenie porządku obrad I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-11-22 12:58:43 Głosowanie dotyczące składu komisji skrutacyjnej ( wybór w-ce przewodniczącego) I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:46:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i rekreacji Spółka z o.o. Nr II/5/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:47:40 Projekt uchwały w sprawie zawarcia w 2019 roku umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizacje zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap I”. Nr II/6/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:48:45 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objecie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach Spółka z o.o. Nr II/7/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:51:16 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice . Nr II/8/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:52:16 Projekt uchwały w sprawie Wieloletni ej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035. Nr II/9/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:55:54 Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019. Nr II/10/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:59:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2018. Nr II/11/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:00:50 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031. Nr II/12/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:01:51 Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Nr II/13/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:02:46 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Nr II/14/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:03:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr II/15/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:04:51 Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Kępice oraz nadania jej Statutu. Nr II/16/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:22:26 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic. Nr II/17/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:23:25 Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych . Nr II/18/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:24:56 Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Nr II/19/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:26:28 Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji Skarg wniosków i opinii Rady Miejskiej. Nr ii/20/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:27:48 Projekt uchwały w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi w sprawie uchwały nr XXXV/314/2018 z dnia 22.02.2018. Nr II/21/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:28:50 Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kępice. Nr II/22/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:29:56 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kępicach i Barcinie. Nr II/23/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:31:15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach Spółka z o. o. Nr II/24/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:36:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 22 listopada 2018 r. II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:42:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do porządku posiedzenia, II sesji Rady Miejskiej w Kępicach II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:44:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia II sesji Rady Miejskiej w Kępicach II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:34:34 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo oświadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Nr II/25/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:35:33 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Kępice w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”. Nr II/26/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:38:40 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Kępice spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr 1164G w Biesowicach. Nr II/27/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:39:36 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Zarządem Powiatu Słupskiego na przekazanie Powiatowi Słupskiemu pomocy rzeczowej na „budowę chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w Biesowicach”. Nr II/28/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:40:34 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy z Zarządem Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko. Nr II/29/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:54:26 Głosowanie w sprawie zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-28 14:07:11 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia III Sesji Rady Miejskiej w Kępicach III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-28 14:08:15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryterium dochodowego dla celów przyznania pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności Nr III/30/2018 III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-28 14:11:05 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Kępice w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” Nr III/31/2018 III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-28 14:29:32 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2018. Nr III/32/2018 III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-28 14:30:47 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031. Nr III/33/2018 III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-28 14:32:38 Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2019. Nr III/34/2018 III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-28 14:35:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach Spółka z o. o. Nr III/35/2018 III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-28 14:36:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach Spółka z o. o. Nr III/36/2018 III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-28 14:06:30 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do porządku posiedzenia, III sesji Rady Miejskiej w Kępicach III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:07:45 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 13 grudnia 2018 r. IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:13:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia IV sesji Rady Miejskiej w Kępicach IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:27:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr XXXVII/331/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej przez Spółdzielnię Socjalną ”Zielony Punkt” w Towarzystwie Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. poprzez poręczenie weksla do kwoty 102 461,00 zł. Nr IV/37/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:31:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany do Statutu Rady Seniorów Gminy Kępice. Nr IV/38/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:33:32 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Spółdzielni Socjalnej „Razem” na Budowę Centrum Sportów Wodnych Sobótka w Obłężu. Nr IV/39/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:34:44 Projekt uchwały w sprawie zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółdzielni Socjalnej „Razem”. Nr IV/40/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:35:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach Spółka z o. o. Nr IV/41/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:36:56 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2019. Nr IV/42/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:37:49 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035. Nr IV/43/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:39:46 Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały nr VI/53/2003 z dnia 13 marca 2003 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw. Nr IV/44/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:40:54 Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XXXIV/291/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie podziału Sołectwa Obłęże na dwa odrębne sołectwa Obłęże i Osieki i utworzeniu sołectwa Osieki. Nr IV/45/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:42:23 Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XLIV/383/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.w sprawie podziału Sołectwa Darnowo na dwa odrębne sołectwa Darnowo i Ciecholub i utworzeniu sołectwa Ciecholub. Nr IV/46/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:31:14 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do projektu uchwały dot. Statutu Rady Seniorów Gminy Kępice. IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:09:00 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z dnia 28 grudnia 2018 r. i 31 stycznia 2019 r. V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:12:02 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia V sesji Rady Miejskiej w Kępicach. V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:20:34 Projekt uchwały w sprawie przedstawiciela Gminy Kępice w Związku Miast Polskich. Nr V/47/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:21:33 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2019. Nr V/48/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:22:29 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019. Nr V/49/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:25:46 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap I”. Nr V/50/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:26:48 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do badania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu na potrzeby Komisariatu Policji w Kępicach. Nr V/51/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:27:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2019. Nr V/52/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:28:47 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035. Nr V/53/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:29:49 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. Nr V/54/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:30:44 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice. Nr V/55/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-21 14:08:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia VI sesji Rady Miejskiej w Kępicach. VI sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-21 14:25:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2019. Nr VI/58/2019 VI sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-21 14:26:56 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035. Nr VI/59/2019 VI sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-21 14:05:11 Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Zarządem Powiatu Słupskiego na przekazanie Powiatowi Słupskiemu pomocy rzeczowej na „budowę zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w Biesowicach. VI sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-21 14:11:02 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Zarządem Powiatu Słupskiego na przekazanie Powiatowi Słupskiemu pomocy rzeczowej na „budowę zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w Biesowicach. Nr VI/56/2019 VI sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-21 14:12:06 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Kępice spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr 1164G w Biesowicach. Nr VI/57/2019 VI sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-21 14:07:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku posiedzenia, projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Kęice spraw związanych zarządzaniem publiczną drogą powiatową Nr 1164G w Biesowicach VI sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:08:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z dnia 07 marca 2019 r. i 21 marca 2019 r VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:11:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia VII sesji Rady Miejskiej w Kępicach. VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:16:48 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kępice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych , od dnia 01 września 2019 r. Nr VII/60/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:18:05 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach. Nr VII/61/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:19:24 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację programu profilaktyki boreliozy obejmującego przeprowadzenia badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Kępice. Nr VII/62/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:20:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o. o. Nr VII/63/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:21:36 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2019. Nr VII/64/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:22:42 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035. Nr VII/65/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:23:52 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Kępice na rok 2019. Nr VII/66/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:25:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr VII/67/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:40:52 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2018. Nr VII/68/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:45:47 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice. Nr VII/69/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:11:30 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia VIII sesji Rady Miejskiej w Kępicach VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:14:26 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kępic wotum zaufania za 2018 rok. Nr VIII/70/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:16:43 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Nr VIII/71/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:17:50 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Kępic. Nr VIII/72/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:41:01 Projekt uchwały w sprawie dodatku za wieloletnią pracę Burmistrza Kępic. Nr VIII/73/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:41:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. Nr VIII/74/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:43:10 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VI/56/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Zarządem Powiatu Słupskiego na przekazanie Powiatowi Słupskiemu pomocy rzeczowej na „budowę zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w Biesowicach”. Nr VIII/75/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:44:22 Projekt uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, obowiązkowej kaucji w budynkach mieszkalnych przy ul. Niepodległości w Kępicach w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Nr VIII/76/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:45:27 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2019. Nr VIII/77/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:46:22 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035. Nr VIII/78/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:47:27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Nr VIII/79/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:10:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do porządku posiedzenia VIII sesji Rady Miejskiej w Kępicach. VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:05:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 16 maja 2019 r. VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:48:47 Projekt 1. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Nr VIII/80/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-08-08 15:35:25 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 27 czerwca 2019 r. IX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-08-08 15:37:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Kępicach IX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-08-08 15:39:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o. o. Nr IX/81/2019 IX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-08-08 15:41:44 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach Spółka z o. o. Nr IX/82/2019 IX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-08-08 15:43:03 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kępice. Nr IX/83/2019 IX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-08-08 15:43:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2019. Nr IX/84/2019 IX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-08-08 15:44:43 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035. Nr IX/85/2019 IX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:07:22 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 08.08.2019 r. X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:10:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia X sesji Rady Miejskiej w Kępicach X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:12:48 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego. Nr X/86/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:16:12 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice-etap II”. Nr X/87/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:17:12 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy z Zarządem Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)”. Nr X/88/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:19:27 Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody. Nr X/89/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:20:22 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2019. Nr X/90/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:22:00 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2019-2035. Nr X/91/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:23:14 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kępice na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku. Nr X/92/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:24:49 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku. Nr X/93/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:25:48 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice. Nr X/94/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:27:11 Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miejskiej do Rady Nadzorczej Kępickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kępicach. Nr X/95/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:28:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 r., nr XXXIII/216/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice. Nr X/96/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:29:34 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum. Nr X/97/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:15:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II" X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:21:35 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia zmian do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:11:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 30 października 2019 r. XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:16:02 Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o. o. w Kępicach. XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:16:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2020. XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:17:25 Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:18:08 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XII sesji Rady Miejskiej w Kępicach po zmianach. XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:21:14 Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o. o. w Kępicach. Nr XII/110/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:22:46 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2020. Nr XII/111/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:24:40 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. Nr XII/112/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:25:29 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych. Nr XII/113/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:26:27 Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy. Nr XII/114/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:27:32 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy z Zarządem Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)”. Nr XII/115/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:28:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o. o. Nr XII/116/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:41:05 Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kępice. Nr XII/117/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:41:57 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Nr XII/118/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:42:47 Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nr XII/119/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:44:05 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Nr XII/120/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:44:59 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków elektronicznych. Nr XII/121/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:45:59 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę. Nr XII/122/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:46:53 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. Nr XII/123/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:47:53 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Nr XII/124/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:48:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółdzielni Socjalnej "Razem". Nr XII/125/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:49:42 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2019. Nr XII/126/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-11-28 12:50:35 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2019-2035. Nr XII/127/2019 XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:08:36 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 28 listopada 2019 r. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:11:46 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XIII sesji Rady Miejskiej w Kępicach. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:16:25 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kępice. Nr XIII/128/2019 XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:17:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr XIII/129/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:19:40 Projekt uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane na terenie miasta i gminy Kępice. Nr XIII/130/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:21:15 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kępice, w roku szkolnym 2019/2020. Nr XIII/131/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:22:12 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2019. Nr XIII/132/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:23:08 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035. Nr XIII/133/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:24:12 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035. Nr XIII/134/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:25:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2020. Nr XIII/135/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:40:06 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Nr XIII/136/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:41:09 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. Nr XIII/137/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:11:04 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 19 grudnia 2019 r. XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:15:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Kępice do Projektu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:15:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XIV sesji Rady Miejskiej w Kępicach po zmianach. XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:23:53 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego. Nr XIV/138/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:25:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych do Uchwały nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych. Nr XIV/139/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:26:08 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2020. Nr XIV/140/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:27:58 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2020. Nr XIV/141/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:28:52 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035. Nr XIV/142/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:29:46 Projekt uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. Nr XIV/143/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:30:47 Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy. Nr XIV/144/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:31:44 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Nr XIV/145/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:32:52 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice. Nr XIV/146/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:49:05 Projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Srebrna Sieć II” w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nr XIV/147/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:51:37 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Kępice do Projektu "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nr XIV/148/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:05:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 20 lutego 2020. XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:09:12 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XV Sesji Rady Miejskiej w Kępicach XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:11:02 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Kępic w roku 2020. Nr XV/149/2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:14:29 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2019. Nr XV/150/2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:20:10 Projekt uchwały w sprawie poparcia idei odbudowy i reaktywacji linii kolejowej 212 na trasie Korzybie-Bytów i przywrócenia połączeń pasażerskich i towarowych na tym odcinku. Nr XV/151/2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:22:58 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kępice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Nr XV/152/2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:26:59 Projekt uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „ Kierunek- Mój Biznes” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nr XV/153/2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:27:53 Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2020. Nr XV/154/2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:43:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020. Nr XV/155/2020. XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:45:07 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2020-2035. Nr XV/156/2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-06-18 12:09:17 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 14 maja 2020 r. XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-06-18 12:12:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku posiedzenia uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko. XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-06-18 12:15:00 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kępic wotum zaufania za 2019 rok. Nr XVI/157/2020 XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-06-18 12:21:22 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Nr XVI/158/2020 XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-06-18 12:22:39 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic. Nr XVI/159/2020 XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-06-18 12:40:36 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2020. Nr XVI/162/2020 XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-06-18 12:41:31 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035. Nr XVI/163/2020 XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-06-18 12:42:36 Projekt uchwały w sprawie udzielenia poparcia idei i reaktywacji linii kolejowej 212 na trasie Korzybie – Bytów i przywrócenia połączeń pasażerskich i towarowych na tym odcinku. Nr XVI/164/2020 XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-06-18 12:43:40 Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Słupskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zlokalizowanymi na terenie miasta Kępice. Nr XVI/165/2020 XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-06-18 12:38:05 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację programu profilaktyki boreliozy obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Kępice. Nr XVI/161/2020 XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-06-18 12:13:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XIVI sesji Rady Miejskiej w Kępicach po zmianach. XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-06-18 12:37:04 Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko" Nr XVI/160/2020 XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-08-27 12:11:04 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 18 czerwca 2020 r. XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-08-27 12:14:58 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XVII sesji Rady Miejskiej w Kępicach. XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-08-27 12:16:06 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kępice, w roku szkolnym 2020/2021. Nr XVII/166/2020 XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-08-27 12:17:14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązków trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Nr XVII/167/2020 XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-08-27 12:18:19 Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości Gminy Kępice na nieruchomości Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne- Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino. Nr XVII/168/2020 XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-08-27 12:19:21 Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowości Obłęże. Nr XVII/169/2020 XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-08-27 12:20:21 Projekt uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Kępice. Nr XVII/170/2020 XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-08-27 12:22:14 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Nr XVII/171/2020 XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-08-27 12:23:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/83/2015 z dnia 19 października 2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Nr XVII/172/2020 XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-08-27 12:24:46 Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Kępice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Nr XVII/173/2020 XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-08-27 12:25:37 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2020. Nr XVII/174/2020 XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-08-27 12:26:39 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035. Nr XVII/175/2020 XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-08-27 12:28:05 Projekt uchwały w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Skarg wniosków i petycji. Nr/176/2020 XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-08-27 12:30:31 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg wniosków i petycji. Nr XVII/177/2020. XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-08-27 12:14:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XIVII sesji Rady Miejskiej w Kępicach po zmianach. XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-09-24 12:06:05 Głosowanie w sprawie wniosku o przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółdzielni Socjalnej XVIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-09-24 12:07:21 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XVIII Rady Miejskiej w Kępicach po zmianach. XVIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-09-24 12:08:43 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego. Nr XVIII/178/2020 XVIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-09-24 12:09:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółdzielni Socjalnej " Razem". Nr XVIII/179/2020. XVIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-09-24 12:12:03 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2020.Nr XVIII/180/2020 XVIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-09-24 12:13:35 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035. Nr XVIII/181/2020. XVIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:11:18 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 27 sierpnia 2020 roku oraz protokołu z dnia 24 września 2020 roku XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:15:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XIX sesji Rady Miejskiej w Kępicach po zmianach. XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:16:24 Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenie zabiegów ochronnych pomników przyrody. Nr XIX/182/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:17:47 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową na działkach należących do Powiatu Słupskiego tj. działki drogowe nr 403/1- odcinek ul. Sikorskiego, 288- ul. Niepodległości oraz 79/1-ul. Pomorska. Nr XIX/183/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:19:33 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2020 roku. Nr XIX/184/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:21:17 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2021. Nr XIX/185/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:22:35 Projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2021. Nr XIX/186/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:24:31 Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2021. Nr XIX/187/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:31:10 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2020. Nr XIX/189/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:32:10 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035. Nr XIX/190/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:14:25 Głosowanie w sprawie wniosku o przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:30:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr XIX/188/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-27 14:09:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XX sesji Rady Miejskiej w Kępicach. XX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach. za
2020-11-27 14:10:38 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia nowo wybudowanych dróg w gminie Kępice do kategorii dróg gminnych publicznych. Nr XX/191/2020 XX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach. za
2020-11-27 14:11:49 Projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2021. Nr XX/192/2020 XX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach. za
2020-11-27 14:12:41 Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2021. Nr XX/193/2020 XX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach. za
2020-11-27 14:14:11 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2021. Nr XX/194/2020 XX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach. za
2020-11-27 14:15:45 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Nr XX/195/2020 XX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach. za
2020-11-27 14:16:41 Projekt uchwały zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2020. Nr XX/196/2020 XX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach. za
2020-11-27 14:17:29 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035. Nr XX/197/2020 XX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach. za
2020-12-22 12:14:58 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 05 listopada 2020 roku oraz protokołu z dnia 27 listopada 2020 roku. XXI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-12-22 12:18:49 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXI sesji Rady Miejskiej w Kępicach po zmianach. XXI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-12-22 12:20:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr XXI/198/2020 XXI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-12-22 12:21:51 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Nr XXI/199/2020 XXI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-12-22 12:22:44 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.Nr XXI/200/200 XXI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-12-22 12:25:06 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kępice. Nr XXI/201/2020 XXI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-12-22 12:26:06 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji usług transportowych door-to-dor. Nr XXI/202/ 2020 XXI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-12-22 12:27:26 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 208 do miejscowości Ciecholub". Nr XXI/203/2020 XXI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-12-22 12:28:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. Nr XXI/204/2020. XXI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-12-22 12:29:29 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2020. Nr XXI/205/2020. XXI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-12-22 12:30:19 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035. Nr XXI/206/2020 XXI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-12-22 12:31:24 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr XXI/207/2020. XXI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-12-22 12:37:40 Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2021. Nr XXI/208/2020 XXI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-12-22 12:18:13 Głosowanie w sprawie wniosku o przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. XXI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-12-22 12:39:18 Projektu uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. Nr. XXI/209/2020 XXI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:06:53 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 22 grudnia 2020 roku. XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:10:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej w Kępicach po zmianach. XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:12:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie oraz wspólnej realizacji z Gminami: Słupsk, Kobylnica, Kępice i Ustka projektu pn. " Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich w gm. Słupsk, Kobylnica, Kępice i Ustka". Nr XXII/210/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:15:18 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków elektronicznych. Nr XXII/211/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:16:57 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Nr XXII/212/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:18:15 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Nr XXII/213/2021. XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:21:20 Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora. Nr XXII/214/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:22:52 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. Nr XXII/215/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:23:53 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie przyjęcia Koncepcji usług transportowych door-to-door. Nr XXII/216/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:25:08 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Barcino. Nr XXII/217/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:26:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021. Nr XXII/218/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:28:16 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr XXII/219/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:29:30 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021-2023. Nr XXII/220/2021. XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:09:59 Głosowanie w sprawie wniosku o przyjęcie do porządku projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń i Kanalizacyjnych na lata 2021-2023. XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 12:12:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXIII sesji Rady Miejskiej w Kępicach po zmianach. XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 12:38:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej " KZN-POMORZE" Sp. z o.o. Nr XXIII/221/2021 XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 12:41:17 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Nr XXIII/222/2021 XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 12:42:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/214/2021 z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub seniora. Nr XXXIII/223/2021 XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 13:17:41 Projekt uchwały w sprawie trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kępice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji. Nr XXIII/224/2021 XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 13:18:49 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice. Nr XXIII/225/2021 XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 13:22:30 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kępice. Nr XXIII/226/2021 XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 13:24:13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie ze Stowarzyszeniem My dla Was i wspólnej realizacji z Zespołem Szkół w Kępicach, Szkołami Podstawowymi w Biesowicach, Warcinie oraz Niepubliczną Szkołą Podstawową w Przytocku projektu pn. " Stery w dłoń- żeglujemy po wiedzę w Gminie Kępice" w ramach Działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. Nr XXIII/227/2021 XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 13:26:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. Nr XXIII/228/2021 XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 13:27:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie i wspólnej realizacji zadania pn. " Likwidacja największego na Pomorzu obszaru wykluczenia transportowego przez rewitalizację nieczynnej linii kolejowej nr 212 Bytów- Korzybie", które zakłada m.in. opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno- Prognostycznego rewitalizacji linii kolejowej 212 na odcinku Bytów- Korzybie. Nr XXIII/229/2021 XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 13:28:24 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Nr XXIII/230/2021 XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 13:29:17 Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kępice. Nr XXIII/231/2021 XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 13:32:39 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021. Nr XXIII/232/2021 XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 13:33:44 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr XXIII/233/2021 XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 12:09:58 Głosowanie w sprawie wniosku o wycofanie z porządku projektu uchwały w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kępice. XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 12:11:04 Głosowanie w sprawie wniosku o przyjęcie do porządku projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-03-04 12:05:53 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 04 lutego 2021 roku XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:05:39 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 04 marca 2021 roku. XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:10:09 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXIV sesji Rady Miejskiej w Kępicach. XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:11:41 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Przytocko, Płocko, Pustowo, Ciecholub, Biesowice, Warcino, Kępice, Żelice, Obłęże, Barcino. Nr XXIV/234/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:12:31 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Nr XXIV/235/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:13:39 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Kępice w roku 2021. Nr XXIV/236/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:14:35 Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Nr XXIV/237/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:15:38 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2020. Nr XXIV/238/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:16:34 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Nr XXIV/239/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:17:38 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kępice na lata 2021-2026. Nr XXIV/240/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:18:28 Projekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kępice na lata 2021-2023. Nr XXIV/241/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:20:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 grudnia 2020roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Nr XXIV/242/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:21:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Nr XXIV/243/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:23:08 Projekt uchwały w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kępice. Nr XXIV/244/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:23:38 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Kępice w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów. Nr XXIV/245/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:26:38 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa użytkowania wieczystego działki o nr ewid. nr 1/6 o pow. 0,3289 ha, obręb Kępice, położonej w Kępicach. Nr XXIV/246/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:27:33 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Nr XXIV/247/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:28:49 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021. Nr XXIV/248/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:30:05 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr XXIV/249/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:06:42 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 06 maja 2021 roku. XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:11:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXV sesji Rady Miejskiej w Kępicach. XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:14:05 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kępic wotum zaufania za 2020 rok. Nr XXV/250/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:21:17 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Nr XXV/251/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:22:29 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic. Nr XXV/252/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:42:46 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację programu profilaktyki boreliozy obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Kępice. Nr XXV/253/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:43:48 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego " Stare koryto Wieprzy". Nr XXV/254/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:44:42 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wyrobisko w otulinie Rezerwatu Potoczek". Nr XXV/255/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:45:31 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Ciecholub Huta". Nr XXV/256/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:46:25 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Bystrzenica w Korzybiu". Nr XXV/257/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:47:16 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego " Światowid". Nr XXV/258/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:48:22 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Przy zalewie Kępka". Nr XXV/259/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:49:23 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Łąka za Mzdowcem". Nr XXV/260/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:50:16 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Na granicy lasu i rzeki". Nr XXV/261/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:51:06 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "W zakolu Wieprzy". Nr XXV/262/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:58:28 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wyrobisko - Mały lasek". Nr XXV/268/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 13:00:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Nr XXV/269/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 13:02:15 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021. Nr XXV/270/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 13:03:11 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr XXV/271/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-07-27 12:17:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXVI Sesji Rady Miejskiej w Kępicach. XXVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-07-27 12:18:39 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kępice w roku szkolnym 2021/2022. Nr XXVI/272/2021 XXVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-07-27 12:19:20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kępicach i Barcinie. Nr XXVI/273/2021 XXVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-07-27 12:20:12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kępicach Spółka z o. o. Nr XXVI/274/2021 XXVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-07-27 12:21:04 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 208 do miejscowości Ciecholub". Nr XXVI/275/2021 XXVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-07-27 12:21:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2021. Nr XXVI/276/2021 XXVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-07-27 12:22:30 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2021-2037. Nr XXVI/277/2021 XXVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:08:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 27.07.2021 r. XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:12:49 Głosowanie w sprawie wniosku o przyjęcie do porządku obrad, projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:13:30 Głosowanie w sprawie wniosku o przyjęcie do porządku obrad, projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/239/2021 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:14:00 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXVII sesji Rady Miejskiej w Kępicach, po zmianach. XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:15:43 Projekt uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Słupski Związek Powiatowo-Gminny”. Nr XXVII/278/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:16:34 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Słupski Związek Powiatowo-Gminny”. Nr XXVII/279/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:17:42 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie. Nr XXVII/280/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:18:53 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub – granica powiatu – Etap I”. Nr XXVII/281/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:19:59 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub – granica powiatu – Etap II”. Nr XXVII/282/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:21:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kępice, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego do gminnego zasobu nieruchomości. Nr XXVII/283/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:22:27 Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia z Powiatem Słupskim, Miastem Słupsk, Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Damnica i Gminą Kępice w sprawie ustalenia zasad realizacji i finansowania cyklu działań na rzecz integracji europejskiej. Nr XXVII/284/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:23:18 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody. Nr XXVII/285/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:26:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Nr XXVII/286/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:28:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/239/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Nr XXVII/287/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:29:51 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021. Nr XXVII/288/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:30:43 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr XXVII/289/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:32:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/273/2021 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kępicach i Barcinie. Nr XXVII/290/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:10:21 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kępicach XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:11:14 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizacje zadania publicznego pn. „Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nr XXVIII/291/2021 XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:12:01 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice. Nr XXVIII/292/2021 XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:12:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku wydzierżawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Nr XXVIII/293/2021 XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:14:04 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie działki nr 499/3, znajdującego się w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Konopnickiej 7 w Kępicach stanowiącej własność Banku Spółdzielczego w Ustce wraz z prawem użytkowania wieczystego działek nr 499/1, 499/2, 385/1, 385/2 obręb 0001 Kępice do gminnego zasobu nieruchomości. Nr XXVIII/294/2021 XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:15:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności trzech lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie działki nr 499/3, znajdujących się w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Konopnickiej 7 w Kępicach stanowiącej własność Banku Spółdzielczego w Ustce do gminnego zasoby nieruchomości. Nr XXVIII/295/2021 XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:15:45 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021. Nr XXVIII/296/2021 XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:16:33 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr. XXVIII/297/2021 XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:03:26 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z sesji z dnia 23 września 2021 r. i 21 października 2021 r. XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:07:59 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:09:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr XXIX/298/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:10:42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Kępice. Nr XXIX/299/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:12:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Kępice. Nr XXIX/300/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:13:05 Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych . Nr XXIX/301/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:14:13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów. Nr XXIX/302/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:15:10 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. Nr XXIX/303/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:16:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Nr XXIX/304/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:17:37 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice. Nr XXIX/305/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:18:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach Sp. z o. o. Nr XXIX/306/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:22:09 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup urządzenia do badań obecności narkotyków w organizmie na potrzeby Komisariatu Policji w Kępicach. Nr XXIX/307/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:23:27 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kępicach. Nr XXIX/308/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:24:41 Projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2022. Nr XXIX/309/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:25:44 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako postawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2022. Nr XXIX/310/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:26:50 Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2022. Nr XXIX/311/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:27:52 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nr XXIX/312/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:28:44 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic. Nr XXIX/313/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:29:43 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021. Nr XXIX/314/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:30:34 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr XXIX/315/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:31:38 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o. o. Nr XXIX/316/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:32:34 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037. Nr XXIX/317/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:34:20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2022. Nr XXIX/318/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za